วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
เรื่อง ชีวิตที่ปลอดภัย เวลา 7 ชั่วโมง

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลา และสถานที่  แต่สามารถป้องกันได้โดยการไม่ประมาท

  ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด
   พ 5.1  ป.1/1  ระบุสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายที่บ้าน  โรงเรียน  และการป้องกัน
              ป.1/3  แสดงคำพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน         

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายที่บ้านและโรงเรียนได้
2. บอกวิธีการป้องกันอันตรายที่บ้านและโรงเรียนได้
3. ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียนได้ 

 สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. อุบัติเหตุภายในบ้าน
2. วิธีป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน
3. วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน
4. อุบัติเหตุในโรงเรียน
5. วิธีป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน
6. วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน

 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มีจิตสาธารณะ

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา


                          วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
เรื่อง ฟันของเรา เวลา 4 ชั่วโมง 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 
อวัยวะในช่องปากเป็นอวัยวะภายนอกที่มีความสำคัญต่อการพูดและการรับประทานอาหาร ดังนั้น เราจึงควรดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธี

 ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด
   พ 1.1  ป.1/1  อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก
             ป.1/2  อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในช่องปากได้
2. ดูแลรักษาอวัยวะในช่องปากได้
3. แปรงฟันให้สะอาดได้อย่างถูกวิธี

 สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. อวัยวะในช่องปาก
2. การดูแลรักษาอวัยวะในช่องปาก
3. วิธีการแปรงฟันให้สะอาด

 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                                วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
เรื่อง ร่างกายของเรา เวลา 5 ชั่วโมง


 สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 
อวัยวะภายนอกทุกส่วนต่างมีหน้าที่สำคัญซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคนเรา ดังนั้นเราควรดูแลรักษาอวัยวะภายนอกให้ทำงานได้ตามปกติ และอยู่ในสภาพที่ดี

 ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด
   พ 1.1  ป.1/1  อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก
              ป.1/2  อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกได้
2. บอกวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอกได้

วิชาศิลปะ


                                              วิชาศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ศิลปะกับชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
เรื่อง งานศิลปะในชีวิตประจำวัน เวลา 6 ชั่วโมง


 สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 
งานศิลปะเป็นสิ่งที่คนเราสร้างขึ้นจากการมองเห็นความงามของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะดังที่เราพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน
  ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด
   ศ 1.2 ป.1/1 ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน        
จุดประสงค์การเรียนรู้
   ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันได้
  สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน ได้แก่
1. ภาพเขียน
2. งานปั้น
3. งานแกะสลัก
4. งานสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ

 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

วิชาศิลปะ

                                           วิชาศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กิจกรรมนาฏศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การละเล่นของเด็กไทย เวลา 5 ชั่วโมง


  สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 
การละเล่นของเด็กไทย เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ในด้านความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ

  ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด
   ศ 3.2  ป.1/1  ระบุและเล่นการละเล่นของเด็กไทย       
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ระบุและเล่นการละเล่นของเด็กไทยได้
2. ปฏิบัติกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยได้ถูกต้องตามวิธีการเล่น และกติกา 

  สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   การละเล่นของเด็กไทย
1. รีรีข้าวสาร
2. งูกินหาง
3. จ้ำจี้


  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วิชาศิลปะ

                            
วิชาศิลปะ

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สนุกกับงานศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เวลา 5 ชั่วโมง
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 

     ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน  ซึ่งสามารถนำมาวาดเป็นภาพได้ โดยเลือกใช้สีให้ตรงกับหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง จึงจะได้ภาพที่มีความสวยงาม

  ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด
   ศ 1.1  ป.1/2  บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
             ป.1/5  วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ 
2. วาดภาพระบายสีธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเองได้

  สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การวาดภาพสิ่งแวดล้อมตามความรู้สึก

  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม