วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
เรื่อง ชีวิตที่ปลอดภัย เวลา 7 ชั่วโมง

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลา และสถานที่  แต่สามารถป้องกันได้โดยการไม่ประมาท

  ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด
   พ 5.1  ป.1/1  ระบุสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายที่บ้าน  โรงเรียน  และการป้องกัน
              ป.1/3  แสดงคำพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน         

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายที่บ้านและโรงเรียนได้
2. บอกวิธีการป้องกันอันตรายที่บ้านและโรงเรียนได้
3. ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียนได้ 

 สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. อุบัติเหตุภายในบ้าน
2. วิธีป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน
3. วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน
4. อุบัติเหตุในโรงเรียน
5. วิธีป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน
6. วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน

 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มีจิตสาธารณะ


 กิจกรรมการเรียนรู้ 
(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก, กระบวนการกลุ่ม และวิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค Jigsaw)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ชั่วโมงที่ 1-2
1.ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการได้รับบาดเจ็บขณะอยู่ในบ้าน โดยครูถามนำ เช่น
    - นักเรียนเคยตกบันไดหรือไม่                
    - นักเรียนเคยถูกมีดบาดหรือไม่
    - นักเรียนเคยถูกน้ำร้อนลวกหรือไม่                                      
                   ฯลฯ
2. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า การเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่าย แต่สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้  หากสมาชิกในบ้านใส่ใจและร่วมกันป้องกันด้วยการไม่ประมาท
3. นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน  แล้วร่วมกันสังเกตภาพและคาดคะเนอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น  โดยครูตั้งคำถาม ดังนี้
    - นักเรียนคิดว่า  เด็กในภาพปฏิบัติเหมาะสมหรือไม่
    - จากภาพ นักเรียนคิดว่า จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
4. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของอุบัติเหตุ แล้วครูช่วยยกตัวอย่าง  เหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่ไม่เป็นอุบัติเหตุมาให้นักเรียนได้เปรียบเทียบกัน เช่น
    - อ๋อมโดนมีดบาด
    - แก้วผ่าตัดไส้ติ่ง
    - อ้อยวิ่งชนกับเพื่อนหัวแตก
    - เอิร์นปวดท้อง
5. นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า อุบัติเหตุ เป็นภัยที่เกิดจากความไม่ตั้งใจ หรือความประมาท
6. นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุภายในบ้าน ในหนังสือเรียน แล้วช่วยกันยกตัวอย่างอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นภายในบ้านเพิ่มเติม เช่น 
    - ลื่นหกล้มในห้องน้ำ
    - ประตูหนีบมือ
    - น้ำแกงลวก
7. นักเรียนทำแบบสำรวจพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน โดยขีด Pลงในตารางตามความเป็นจริง  เมื่อเสร็จแล้วครูสุ่มเรียกนักเรียน 3 คน ออกมาแสดงผลการสำรวจและพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงของตนเอง
8. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ให้แต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน จากหนังสือเรียน แล้วพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม
9. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในบ้านเพิ่มเติม
10. ครูชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจถึงพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย  ซึ่งจะทำให้เราได้รับอันตรายจนเสียชีวิตได้  ดังนั้นนักเรียนควรเรียนรู้วิธีป้องกันอันตรายต่างๆ แล้วปฏิบัติตาม
11. นักเรียนทำใบงานที่ 1.1  เรื่อง อุบัติเหตุภายในบ้าน  โดยสำรวจภายในบ้านของตนเองว่า มีบริเวณใดหรือสิ่งใดที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบ้าง  แล้วบอกวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ
12. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 4-5 คน ออกมานำเสนอคำตอบในใบงานที่หน้าชั้นเรียน


ชั่วโมงที่ 3-4
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ถ้านักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน ควรทำอย่างไร  แล้วส่งตัวแทนออกมารายงานผลการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มที่หน้าชั้นเรียน
2. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า หากเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน  ควรแจ้งหรือขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ทันที
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน  ในหนังสือเรียน
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่หรือครู เมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านตามที่ตัวแทนกลุ่มจับสลากได้   โดยครูกำหนดสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ  ดังนี้
    - สถานการณ์ที่   1  ตกบันได
    - สถานการณ์ที่   2  น้ำร้อนลวก
    - สถานการณ์ที่   3  มีดบาดนิ้ว
    - สถานการณ์ที่   4  ลื่นหกล้มในห้องน้ำ
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาแสดงบทบาทสมมุติที่หน้าชั้น แล้วให้เพื่อนและครูช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง  และแสดงความคิดเห็น
6. ครูชมเชยนักเรียนทุกกลุ่มที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
7. ครูขออาสาสมัครนักเรียน 1 คน ออกมาบอกแนวทางการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน  และครูเสนอแนะวิธีการขอความช่วยเหลือที่ถูกต้องและเหมาะสมเพิ่มเติม ว่าควรเล่าเหตุการณ์ สถานที่ที่เกิดขึ้น และผลที่ได้รับให้ชัดเจนและมีสติ  เพราะผู้ฟังอาจจะตกใจจนเกิดความสับสน  และย้ำสิ่งที่ต้องการขอความช่วยเหลือให้ชัดเจน
8. นักเรียนทำใบงานที่ 1.2  เรื่อง  วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน  โดยอ่านเหตุการณ์ที่กำหนดให้  แล้วเขียนวิธีและคำพูดที่จะขอความช่วยเหลือถ้าเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดให้  เมื่อทำเสร็จครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบ

ชั่วโมงที่ 5-6
1. ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันอุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน  เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต
2. ครูถามนักเรียนว่า  ในการมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนแต่ละวัน  นักเรียนเคยได้รับอุบัติเหตุในโรงเรียนหรือไม่  แล้วช่วยกันยกตัวอย่างอุบัติเหตุที่นักเรียนเคยพบในโรงเรียน
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน คละกันตามความสามารถ เพื่อร่วมกันศึกษาความรู้  โดยให้สมาชิกกลุ่มกำหนดหมายเลขของตนเอง เรียกว่า  กลุ่มบ้าน
                                          4. นักเรียนหมายเลขเดียวกัน ไปเข้ากลุ่มเดียวกัน จะมีทั้งหมด 3 กลุ่ม เป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้  ดังนี้
                                        
    - กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 1   ศึกษาเรื่อง  อุบัติเหตุในโรงเรียน
    - กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 2   ศึกษาเรื่อง  วิธีป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน
    - กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 3   ศึกษาเรื่อง  วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน
5. ครูเน้นย้ำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษาความรู้ที่ได้รับมอบหมายและสรุปสาระสำคัญจนเชี่ยวชาญทุกคน โดยครูเข้าร่วมสังเกตการศึกษาของกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม  แล้วให้คำแนะนำเพิ่มเติม
6. ครูตรวจสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มว่ามีความรู้และความสามารถที่จะไปถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนในกลุ่มบ้านได้หรือไม่  ด้วยการตั้งคำถาม แล้วสุ่มเรียกให้นักเรียนตอบ
7. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละหมายเลขกลับเข้าสู่กลุ่มบ้าน  เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่มบ้านเรียงตามลำดับหมายเลข 1-3   จนครบ  และตรวจสอบความถูกต้องร่วมกัน
8. ครูให้สมาชิกในกลุ่มเวียนกันสัมภาษณ์เพื่อนในกลุ่มว่า เคยได้รับอุบัติเหตุภายในโรงเรียนหรือไม่  อย่างไร 
9. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเล่าเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียนของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม  ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันแสดงความคิดเห็น  และเสนอแนะวิธีการป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว

ชั่วโมงที่ 7
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสำรวจบริเวณโรงเรียนว่า  อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุอะไรบ้าง  แล้วร่วมกันบอกวิธีป้องกัน  จากนั้นบันทึกข้อมูลลงในสมุด
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการสำรวจที่หน้าชั้นเรียน  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  และเสนอวิธีป้องกันอุบัติเหตุภายในโรงเรียน
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1.3  เรื่อง  วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียน โดยอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้  แล้วเขียนวิธีป้องกันอุบัติเหตุมา 3 ข้อ  และผลที่จะเกิดขึ้น  จากนั้นเลือกวิธีที่ดีที่สุด  พร้อมทั้งบอกเหตุผล
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอวิธีป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุด  และเหตุผลที่เลือก  แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อสรุปวิธีป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นข้อสรุปร่วมกันของชั้นเรียน
5. ครูนำตัวอย่างคำขวัญลดอุบัติเหตุมาให้นักเรียนดู  แล้วถามนักเรียนว่าคำขวัญเหล่านั้น ควรจะนำไปติดบริเวณใด  เพื่ออะไร คำขวัญลดอุบัติเหตุที่ครูนำมาให้นักเรียนดู  มีดังนี้
    - งดเล่นในห้อง  ต้องทำเป็นนิสัย
    - จับราวบันไดให้มั่น  เพื่อป้องกันการลื่นไถล
    - ใช้อุปกรณ์แล้วเก็บเข้าที่  ทุกชีวีปลอดภัย
6. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดคำขวัญลดอุบัติเหตุ มา 1 คำขวัญ  แล้วเขียนลงในกระดาษ และตกแต่งให้สวยงาม
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน  และนำผลงานไปติดบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน
8. ครูให้นักเรียนทำชิ้นงานที่ 4.1 เรื่อง อุบัติเหตุในบ้านหรือโรงเรียน โดยให้เขียนสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในบ้านและที่โรงเรียน รวมทั้งวิธีการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น แล้วออกมาแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1
2. ตัวอย่างคำขวัญลดอุบัติเหตุ
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง อุบัติเหตุภายในบ้าน
4. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน
5. ใบงานที่ 1.3 เรื่อง วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียน

แหล่งการเรียนรู้
1. บริเวณโรงเรียน
2. บริเวณบ้านของนักเรียน

  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น