วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วิชาศิลปะ

                            
วิชาศิลปะ

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สนุกกับงานศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เวลา 5 ชั่วโมง
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 

     ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน  ซึ่งสามารถนำมาวาดเป็นภาพได้ โดยเลือกใช้สีให้ตรงกับหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง จึงจะได้ภาพที่มีความสวยงาม

  ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด
   ศ 1.1  ป.1/2  บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
             ป.1/5  วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ 
2. วาดภาพระบายสีธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเองได้

  สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การวาดภาพสิ่งแวดล้อมตามความรู้สึก

  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม