วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วิชาศิลปะ

                            
วิชาศิลปะ

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สนุกกับงานศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เวลา 5 ชั่วโมง
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 

     ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน  ซึ่งสามารถนำมาวาดเป็นภาพได้ โดยเลือกใช้สีให้ตรงกับหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง จึงจะได้ภาพที่มีความสวยงาม

  ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด
   ศ 1.1  ป.1/2  บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
             ป.1/5  วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ 
2. วาดภาพระบายสีธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเองได้

  สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การวาดภาพสิ่งแวดล้อมตามความรู้สึก

  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. มีจิตสาธารณะ

  กิจกรรมการเรียนรู้ 
(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ, กระบวนการกลุ่ม)
ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนดูภาพทิวทัศน์ในหนังสือเรียน แล้วเขียนความรู้สึกที่เกิดจากการดูภาพนั้นลงในสมุด
2. ครูสุ่มตัวอย่างนักเรียน 2-3 คน ออกมาบอกความรู้สึกของตนที่หน้าชั้นเรียน 
3. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จากหนังสือเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ความรู้สึกที่เกิดจากการมองภาพธรรมชาติของแต่ละคนนั้น มีความแตกต่างกันไปได้หรือไม่  และความแตกต่างนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง
4. ครูและนักเรียนร่วมกันประมวลผลการอภิปราย  แล้วสรุปปัจจัยที่ทำให้แต่ละคนมองภาพธรรมชาติแล้วเกิดความรู้สึกต่างกัน
5. ครูซักถามนักเรียนว่า ภาพทิวทัศน์ป่าไม้ กับภาพทิวทัศน์ทะเลทราย ให้ความรู้สึกเหมือนกันหรือแตกต่างกัน เพราะเหตุใด
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับศิลปะ อารมณ์ และประสบการณ์ทางด้านทัศนศิลป์ของแต่ละคน
7. ครูมอบหมายให้นักเรียนเลือกภาพทิวทัศน์ธรรมชาติที่ตนเองชอบมา คนละ 1 ภาพ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนชั่วโมงต่อไป
ชั่วโมงที่ 2
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มนำเสนอภาพที่ตนเองเลือกมาให้เพื่อนในกลุ่มดู  โดยบอกเหตุผลที่เลือก  จากนั้นให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันบอกความรู้สึกจากการดูภาพนั้น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สึกที่เกิดจากการดูภาพ      
2. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การวาดภาพสิ่งแวดล้อมตามความรู้สึก จากหนังสือเรียน แล้วครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนในการวาดภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
3. ครูแจกกระดาษวาดเขียนขนาด A4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนวาดภาพทิวทัศน์ธรรมชาติจากภาพต้นแบบที่ตนเองเลือกมา โดยใช้หลักการวาดภาพตามที่สรุปไว้ ดังนี้
    - ใช้ดินสอร่างภาพเบาๆให้เห็นโครงภาพคร่าวๆ
    - ใช้ดินสอที่มีความเข้มลงเส้นภาพให้ชัดกว่าเดิม
    - ใช้สีระบายตามความเป็นจริง
4. เมื่อวาดภาพเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนแลกเปลี่ยนผลงานกันชม  แล้วร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 3 อันดับ  นำไปจัดป้ายนิเทศ


ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่า การวาดภาพธรรมชาติใดที่วาดยาก เพราะเหตุใด  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
2. ครูซักถามนักเรียนอีกว่า สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่บริเวณรอบๆ ตัวเรา ทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร  แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันในกลุ่มเพื่อหาข้อสรุป
3. ครูให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน  ครูและนักเรียนร่วมกันประมวลผลการอภิปรายของแต่ละกลุ่ม แล้วสรุปว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันไป
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสำรวจบริเวณรอบโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง แล้ววาดภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณที่นักเรียนชื่นชอบ จากนั้นเขียนบรรยายความรู้สึกที่มีต่อภาพ ลงในใบงานที่ 2.1 เรื่อง ภาพสิ่งแวดล้อมที่ฉันชอบ
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันแสดงความคิดเห็น
6. ครูและนักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 3 อันดับ แล้วนำไปจัดป้ายนิเทศ

ชั่วโมงที่ 5
1. ครูให้นักเรียนทำชิ้นงานที่ 2.1 เรื่อง ภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยให้วาดภาพทิวทัศน์ธรรมชาติที่นักเรียนชื่นชอบ  ระบายสีภาพให้สวยงามโดยใช้ดินสอสีหรือสีเทียน แล้วเขียนบอกความรู้สึกที่มีต่อภาพ
2. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 4-5 คน ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  แล้วร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 3 อันดับ นำไปจัดป้ายนิเทศ
นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ป.1
2. วัสดุ อุปกรณ์ ในการวาดภาพทิวทัศน์ธรรมชาติ
3. ใบงานที่ 2.1  เรื่อง ภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


แหล่งการเรียนรู้
1. สิ่งแวดล้อมรอบตัว
2. บริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง

ที่มาhttp://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=113

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น