วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา


                          วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
เรื่อง ฟันของเรา เวลา 4 ชั่วโมง 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 
อวัยวะในช่องปากเป็นอวัยวะภายนอกที่มีความสำคัญต่อการพูดและการรับประทานอาหาร ดังนั้น เราจึงควรดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธี

 ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด
   พ 1.1  ป.1/1  อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก
             ป.1/2  อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในช่องปากได้
2. ดูแลรักษาอวัยวะในช่องปากได้
3. แปรงฟันให้สะอาดได้อย่างถูกวิธี

 สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. อวัยวะในช่องปาก
2. การดูแลรักษาอวัยวะในช่องปาก
3. วิธีการแปรงฟันให้สะอาด

 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มีจิตสาธารณะ

 กิจกรรมการเรียนรู้ 
(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด)
ชั่วโมงที่ 1
1. นักเรียนดูภาพตา จมูก หู ปาก และฟัน แล้วช่วยกันตอบคำถามว่า นักเรียนคิดว่าอวัยวะใดที่มีความสำคัญต่อการรับประทานอาหาร และมีความสำคัญอย่างไร
2. ครูนำภาพฟันหรือแบบจำลองฟันมาให้นักเรียนดู  แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า  แบบจำลองฟันที่เห็นประกอบด้วยอะไรบ้าง
3. ครูตรวจสอบคำตอบของนักเรียน  และบอกนักเรียนว่า ในปากของเรา นอกจากฟันแล้ว ยังมีอวัยวะที่สำคัญอื่นๆ อีก เช่น ลิ้น เหงือก ลิ้นไก่ เป็นต้น
4. ครูให้นักเรียนสังเกตลักษณะของอวัยวะในช่องปากของตนโดยการส่องกระจก  แล้วผลัดกันออกมาบรรยายให้เพื่อนฟังที่หน้าชั้น
5. นักเรียนทำใบงานที่ 2.1  เรื่อง  อวัยวะในช่องปาก แล้วสลับกันตรวจกับเพื่อน โดยดูเฉลยจากครู
6. ครูซักถามนักเรียนว่า นักเรียนมีฟันกี่ซี่ และเคยฟันหักหรือหลุดออกไปบ้างหรือไม่ เพราะเหตุใดฟันจึงหักหรือหลุด
7. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับอวัยวะในช่องปาก  ในหนังสือเรียน แล้วครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า ฟันที่หลุดออกไปเรียกว่า ฟันน้ำนม มีทั้งหมด ประมาณ 20 ซี่ และฟันชุดใหม่ที่เกิดขึ้นมาแทนที่ เรียกว่า ฟันแท้ มีทั้งหมด ประมาณ 32 ซี่
8. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะในช่องปากในใบความรู้ที่ 2.1  แล้วให้นักเรียนช่วยกันสรุป โดยครูอาจตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อสรุป เช่น
    - ฟันแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร
    - ใช้ฟันส่วนใดบดและเคี้ยวผลไม้
    - ลิ้นทำหน้าที่อะไรขณะกินอาหาร
9. ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับอวัยวะในช่องปาก  แล้วทำใบงานที่ 2.2  เรื่อง  หน้าที่อวัยวะในช่องปาก
10. ครูมอบหมายให้นักเรียนสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีแปรงฟันที่ถูกต้อง   และให้เตรียมอุปกรณ์ในการแปรงฟันมาเพื่อปฏิบัติกิจกรรมในชั่วโมงเรียนต่อไป

ชั่วโมงที่ 2-3
1. ครูนำเพลง แปรงฟัน  มาเปิดให้นักเรียนฟัง  2 รอบ  แล้วถามนักเรียนว่า  วิธีการแปรงฟันของนักเรียนตรงกับเนื้อเพลงหรือไม่ 
2. ครูนำเนื้อเพลงมาแสดงที่หน้าชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนเห็นได้อย่างชัดเจน   แล้วให้นักเรียนร้องเพลงและทำท่าทางประกอบตามเนื้อเพลงให้ถูกต้อง
                                                                          เพลง แปรงฟัน
                                                              เริ่มที่.. แปรงฟันบน หงายแปรงขึ้น ขยับๆ ปัดลง
                                                              ฟันบนขวา ด้านนอก ฟันหน้าบน ด้านนอก
                                                              ฟันบนซ้าย ด้านนอก ฟันบนซ้าย ด้านใน
                                                              ฟันหน้าบนด้านใน ฟันบนขวา ด้านใน
                                                              ต่อไป แปรงฟันล่างคว่ำแปรงลง แล้วขยับๆ ปัดขึ้น
                                                              ฟันล่างขวา ด้านนอก ฟันหน้าล่าง ด้านนอก
                                                              ฟันล่างซ้าย ด้านนอก ฟันล่างซ้าย ด้านใน
                                                              ฟันหน้าล่าง ด้านใน ฟันล่างขวา ด้านใน
                                                              ต่อไปเราแปรงฟันด้านบดเคี้ยวถูไปถูมา
                                                              ด้านล่างขวา ด้านล่างซ้าย ด้านบนซ้าย
                                                              ด้านบนขวา แปรงลิ้น
                                                              เท่านี้เราก็แปรงฟัน ได้สะอาดทั่วปากแล้ว
                                                              แปรงอย่างนี้ ทุกวัน พวกเราจะมี
                                                              “รอยยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี”
3. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า  การแปรงฟันที่ถูกวิธีควรแปรงให้สะอาดและทั่วถึง
4. นักเรียนสังเกตพฤติกรรมในการดูแลรักษาอวัยวะในช่องปากของตนเอง โดยขีด Pลงในตารางตามความเป็นจริง
5. ครูสุ่มเรียกหรือขออาสาสมัครนักเรียน 2  คน ออกมาแสดงการแปรงฟันของตนให้เพื่อนดูแล้วให้เพื่อนช่วยกันวิเคราะห์ว่า ถูกหรือผิด จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า การแปรงฟันที่ถูกวิธีควรทำอย่างไร
6. ครูสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธีกับแบบจำลองฟัน
7. นักเรียนจับคู่กัน แล้วแปรงฟันตามวิธีที่เรียนมา ผลัดกันตรวจสอบว่า คู่ของตนแปรงฟันถูกวิธีหรือไม่ และเมื่อแปรงฟันเสร็จแล้วผลัดกันตรวจสอบความสะอาดของอวัยวะในช่องปาก
8. นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า เพราะเหตุใดเราจึงต้องดูแลรักษาอวัยวะในช่องปาก เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของอวัยวะในช่องปาก
9. ครูซักถามว่า ในแต่ละวันนักเรียนมีวิธีดูแลฟันให้สะอาดอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า วิธีดูแลฟันให้สะอาดที่ควรทำทุกวัน คือ การแปรงฟัน
10. ครูซักถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรงฟันว่ามีอะไรบ้าง แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า ควรเลือกอุปกรณ์ในการแปรงฟันอย่างไร
11. ครูถามนักเรียนว่า การดูแลรักษาฟันให้สะอาดและแข็งแรง มีอะไรอีกบ้าง
12. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีดูแลรักษาฟัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า  การดูแลรักษาฟันให้แข็งแรงมีหลายวิธี เช่น ใช้ไหมขัดฟัน กินอาหารที่บำรุงรักษาฟัน ไปพบหมอฟันเพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน
13. นักเรียนทำใบงานที่ 2.3  เรื่อง การดูแลอวัยวะในช่องปาก เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงาน
14. ให้นักเรียนยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อฟัน  เช่น ใช้ฟันกัดถุงขนม   กัดลูกอม   หรือกัดผลไม้ที่มีเนื้อแข็ง ใช้ฟันเปิดฝาขวด  แล้วครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าพฤติกรรมเหล่านี้มีอันตรายต่อฟันอย่างไร
15. ครูสรุปเพิ่มเติมว่า นอกจากการมีพฤติกรรมที่ดีในการดูแลรักษาฟันแล้ว   เราควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อฟันด้วย
ชั่วโมงที่ 4
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีดูแลรักษาอวัยวะในช่องปาก
2. ครูให้นักเรียนทำชิ้นงานที่ 2.1เรื่อง ร่างกายของเรา โดยให้วาดภาพร่างกาย แล้วบอกชื่อและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ พร้อมทั้งบอกวิธีการดูแลรักษา ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดเวลาในการส่งผลงาน
นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1
2. เพลง แปรงฟัน
3. แบบจำลองฟัน
4. อุปกรณ์ในการแปรงฟัน
5. ใบความรู้ที่ 2.1
6. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง อวัยวะในช่องปาก
7. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง หน้าที่อวัยวะในช่องปาก
8. ใบงานที่ 2.3 เรื่อง การดูแลอวัยวะในช่องปาก
แหล่งการเรียนรู้
1. ผู้ปกครอง
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น